ANCOM

 

Drepturile dumneavostră de informare în calitate de utilizator de servicii de telefonie Aveţi anumite drepturi de informare garantate prin lege în relaţia cu S.C. VIVA Telecom S.R.L. Aveţi dreptul să cereţi şi să obţineţi gratuit înainte de semnarea contractului o copie a Contractului-cadru şi a Condiţiilor generale de furnizare a serviciului. La fel şi înainte de cumpărarea cartelei preplătite, când puteţi să cereţi şi să primiţi gratuit Condiţiile generale de furnizare a serviciului. Trebuie să vi se comunice şi, la cerere, să vi se ofere în scris, înainte de semnarea contractului trei informaţii importante: –       planul tarifar ales, inclusiv valoarea lui pentru toată durata contractului, cu serviciileincluse – abonament lunar (cu minute/credit incluse/inclus), extraopţiuni,conectare/instalare etc., plus telefon (dacă e cazul), cu toate taxele incluse; –       ce tarife se aplică şi în ce condiţii se folosesc minutele incluse sau creditul inclus; –       durata minimă a contractului şi taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen.   Fiţi atenţi atunci când semnaţi contractul! Verificaţi mai ales următoarele: 1. ce tarife se aplică şi în ce condiţii; 3. cum puteţi anunţa o defecţiune şi în ce termen se remediază; 4. taxele pe care trebuie să le plătiţi dacă renunţaţi la contract înainte de termen; 5. în ce condiţii vi se poate suspenda serviciul; 6. la ce despăgubiri aveţi dreptul dacă S.C. VIVA Telecom S.R.L. nu respectă contractul; 7. penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi contractul (de exemplu, dacă nu plătiţi factura la termen).   S.C. VIVA Telecom S.R.L. trebuie să vă ofere, la semnarea contractului, un exemplar tipărit al Procedurii de soluţionare a reclamaţiilor. Dacă oricare dintre aceste drepturi la informare vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).  

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 

Str. Delea Nouă nr. 2, Sector 3, 030925 Bucureşti, România Număr gratuit: 0800 855 855 Telefon: 0372 845 845 Fax: 0372 845 402 E-mail: ancom@ancom.org.ro Website: www.ancom.org.ro

PROCEDURI DE MASURARE A TRAFICULUI

Viva Telecom monitorizeaza in permanenta nodurile retelei pentru a evita congestionarea de trafic sau folosire a capacitatii maxime a retelei dupa cum urmeaza: 1. Masurarea traficului intre echipamentele furnizorului prin cuantificarea volumului total de trafic pe fiecare port de retea; 3. Masurarea traficului intre echipamentele clientului si echipamentele Viva Telecom prin cuantificarea volumului de trafic pe fiecare IP alocat clientului; 4. Masurarea disponibilitatii conexiunii periodic la intervale mai mici de 3 minute prin trimiterea de pachete ICMP; 5. Masurarea incarcarii procesorului, a temeperaturii de operare pentru echipamentele aflate in administrarea Viva Telecom;

TERMENI DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE COMUNICATII DATE

1. Benficiarul se obliga sa utilizeze, in mod normal, serviciul Internet, in cazul unei utilizari anormale, care ar duce la perturbatii in exploatarea retelei, Prestatorul rezervandu-si dreptul de a suspenda serviciul prestat sau de a rezilia unilateral prezentul Contract. 2. Benficiarul se oblig sa plateasca, in termenele stabilite in prezentul Contract, sumele de bani datorate Prestatorului pentru accesul Internet calculate conform tarifelor convenite. 3. Benficiarul se oblig sa nu foloseasca reteaua Internet in scopuri care contravin legilor tarii, ordinii publice sau bunelor moravuri, in caz contrar fapta urmand a fi tratata conform legislatiei in vigoare. 4. In cazul redistribuirii accesului la Internet sau al datelor, informatiilor sau programelor obtinute din reteaua Internet prin copiere, Beneficiarul va raspunde solidar, in cazul incalcarii in orice fel a copyright-ului, ori a drepturilor de proprietate intelectuala, de imagine, etc.

TERMENI DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE TELEFONIE

1. Beneficiarul este obligat sa nu utilizeze si sa ia toate masurile necesare pentru a nu permite utilizarea serviciilor puse la dispozitia sa de catre Prestator in scopuri ilegale conform legislatiei romane in vigoare sau in scopul prejudicierii, in orice mod, a unor terte persoane, fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, prin diferite modalitati, si in special prin apelarea cu intentia de a hartui, ameninta, insulta, calomnia, sau de a deranja in orice alt mod destinatarul. 2. Nu este permisa efectuarea de apeluri, care nu fac obiectul acestui contract, cum ar fi, dar fara a se limita la: apeluri de tranzit si/sau apelurile initiate din orice sursa (cum ar fi, dar fara a se limita la: retele nationale sau internationale) alta decat Beneficiarul, apelurile de tranzit terminate in alta retea decat a Beneficiarului, apelurile cu identitate incompleta, partial sau total modificata, ori mascata, apelurile provenite din orice retea nationala sau internationala si terminate de Beneficiar in reteaua Prestatorului. 3. Este interzisa conectarea de catre Beneficiar la reteaua publica de comunicatii a Prestatorului a oricarui echipament fara autorizarea Prestatorului, precum si furnizarea catre terti a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 4. Este interzisa utilizarea de catre beneficiar a altei numerotatii decat cea oferita spre utilizare sau autorizata de catre Prestator, precum si retransmiterea de apeluri de catre Beneficiar folosind identitatea pusa la dispozitie de catre Prestator. 5. Daca prestatorul identifica o astfel de situatie nepermisa sau primeste o reclamatie privind o astfel de situatie, de la un operator cu care Prestatorul este interconectat, Beneficiarul se obliga ca dupa primirea unei notificari din partea Prestatorului, sa remedieze situatia si sa formuleze un raspuns in termen de 3 zile de la primirea notificarii. Daca situatia nepermisa continua, Prestatorul va sesiza autoritatile competente pentru luarea masurilor legale in vederea sanctionarii si incetarii situatiei respective si va aplica, iar Beneficiarul va achita, cu titlu de clauza penala, o majorare de 100% a sumei facturate pentru traficul generat de liniile Beneficiarului de pe care s-a produs incalcarea regulilor de mai sus, inregistrat pe perioada lunii in care s-a inregistrat abaterea, precum si pentru traficul aferent lunilor ulterioare, pana la incetarea definitiva a traficului nepermis dinspre liniile respective. 6. In toate situatiile de incalcare a prezentelor reguli, Prestatorul are dreptul de a respinge orice apel provenit de la Beneficiar care are o identitate considerata a fi implicata in frauda, potrivit prezentului contract. 7. Prestatorul nu va fi obligat sa furnizeze Beneficiarului, iar Beneficiarul nu va avea dreptul sa acceseze alte servicii furnizate de catre Prestator in afara celor prevazute expres in prezentul contract. Acest contract reglementeaza exclusiv traficul de abonat in sensul ca permite Beneficiarului sa comunice cu utilizatorii retelei Prestatorului si ai celorlalte retele interconectate cu reteaua acestuia. Prestatorul nu furnizeaza prin prezentul contract acces pentru Beneficiar catre serviciile oferite de oricare dintre clientii Prestatorului sau operatorii cu care Prestatorul este interconectat.